Menu

آداب دست دادن از خداداد یوسف زاده

آداب دست دادن


چه کسی به چه کسی باید دست بدهد؟ (چه کسی اول دست دراز می کند؟)
 
1-  بزرگتر به کوچکتر.
2-  مافوق به زیر دست.
3-  رئیس به مرئوس (در نظام اداری).
4-  هنگامی که کسی چند بسته یا پاکت در دست دارد و دستهایش آزاد نیست؛ نباید دست خود را به سوی او دراز کنیم تا مجبور شود برای دست دادن، بسته ها را زمین بگذارد و یا همه را با یک دست یا زیر بغل نگه دارد.


5-  هنگام دست دادن نباید دست طرف مقابل را بیش از حد فشرد؛ به خصوص اگر انگشتری در دست داشته باشد.
6-  نباید زمان دست دادن را زیاد طولانی کرد. (حداکثر پنج ثانیه)
7-  هنگام جدا شدن از یک جمع، دست دادن با همه لزومی ندارد. فقط می توان با یک معذرت خواهی خداحافظی کرد.
8-  آقایان باید بدون دستکش دست بدهند؛ در صورتی که طرف مقابل دست دراز کرده و زمانی برای در آوردن دستکش نیست، دست دادن با دستکش ضمن عذرخواهی مانعی ندارد.
9-  هنگام دست دادن با کسی نباید فاصله آنقدر زیاد باشد که مجبور شوید دست خود را خیلی دراز کنید.
10-  هنگام دست دادن باید به صورت شخص نگاه کرد و با لبخند یا کمی خم کردن سر اظهار خوشحالی کرد.
11-  هنگامی که میهمانان در حال غذا خوردن می باشند و مهمان تازه ای وارد می شود، فقط میزبان با او دست می دهد و سایرین با لبخند و تکان دادن سر اظهار آشنایی و خوشحالی می کنند.
12-   هیچگاه با نامحرم دست ندهید.
13-   آقایان برای دست دادن با زنان محرم، اجازه دهند آنان دستشان را دراز کنند.
14-   موقع دست دادن نباید دست خیس باشد.
15-   خیلی بی حال و شل دست ندهید؛ به اصطلاح دستتان مثل ماهی مرده نباشد.


توجه: دست دادن (مصاحفه) ریشه در دوران غارنشینی انسانها دارد. انسانهای اولیه در برخورد با یکدیگر دستهایشان را بلند می کردند و کف خالی آن را به طرف مقابل نشان می دادند که در دست من چیزی نیست که تو را تهدید کند و کف دستها را به کف دست طرف مقابل می زدند. این حرکت طی قرون متمادی تغییر یافته که هم اکنون برای ابراز صمیمیت و دوستی دست خود را به دست طرف مقابل قلاب می کنیم.

برای ارسال نظر ثبت نام نمایید

از طریق تلگرام به ما پیام بدهید.

تلگرام ایران مجری

با کلیک روی تصویر بالا شما به تلگرام مدیر باشگاه وصل می شوید و می توانید پیام های خود را ارسال کنید.

Go to top