Menu

ابوالفضل اکبری زاده

 ابوالفضل اکبری زاده

رضا بابایی

رضا بابایی

حسین رحمانی جویباری

حسین رحمانی جویباری

علیرضا زاهدی مقدم

علیرضا زاهدی مقدم

علیرضا اشرفیان

علیرضا اشرفیان

زهرا شوقی

زهرا شوقی

لطیفه گودرزی

لطیفه گودرزی

پیام زفرقندی

پیام زفرقندی

طیبه کرمی

طیبه کرمی


طیبه کرمی  از استان فارس
متولد 1367

جزء ده مجری برتر صحنه ایران و حایز دیپلم افتخار بر اساس رای مستقیم هیات محترم داوران در ششمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران در سال 95
کارشناس حسابداری
ارشد روانشناسی
سفیر صلح و دوستی در حمایت از زندانیان
با 9 سال سابقه اجرای صحنه
اجرای همایش های استانی و کشوری
اجرای همایش های بین المللی
اجرای
اجرای 24 همایش از 1 اردیبهشت 95 تا 6 خرداد 95 (در مدت 36 روز)
مجری برنامه خانواده کاشانه مهر از شبکه استانی فارس در سال 91
نریتور کلیپ ها و تیزرهای علمی و عرهنگی
مدیر داخلی خبرنامه نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی شیراز سالهای 88 تا 90
کارشناس دفتر توسعه و نظارت برمرکاز غیردولتی سال 90 تاکنون

 ایرانمجری: طیبه کرمی / دارنده دیپلم افتخار ده مجری صحنه برتر سال ۹۵ در ششمین جشنواره مجریان با رای مستقیم هیات محترم داوران/ ارتباط با مجریان و هنرمندان باشگاه مجریان و هنرمندان صحنه ایران ۰۹۲۰۳۲۰۱۳۲۷

امیر کیانی

امیر کیانی

صفحه3 از12
Go to top