Menu
بابک رهنما بابک رهنما باشگاه خدمات ایرانمجری 09120588505

ﺑﺎﺑﮏ ﺭﻫﻨﻤﺎ ﻣﺘﻮلد هفتم فروردین سال ۱۳۵۷ در تهران است.ﺍﻭ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺩﺭ UK ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﮐﻨﺴﺮﺕ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ.

 

بزرگترین پایگاه بیوگرافی خوانندگان ایرانی

زندگینامه

ﺑﺎﺑﮏ ﺭﻫﻨﻤﺎ ﻣﺘﻮلد هفتم فروردین سال ۱۳۵۷ در تهران است ﻭ ﺍﺯ ﺳﻦ ۱۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎن (UK) ﺍﺳﺖ. ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺎﺭ ﻫﻨﺮﯼ ﻭﯼ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﺍﺳﺘﻮﺩﯾﻮ ﺿﺒﻂ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﻫﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮﺩ . ﺍﻭ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺩﺭ UK ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﮐﻨﺴﺮﺕ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮﺕﻫﺎﯼ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ اقبالی ﺩﺭ سال  ۲۰۰۰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺁﻫﻨﮓ ﺳﺎل ۲۰۰۰ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﻭ ﻣﻮفقیت های ﺍﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮﺕ ﺑﺎﺑﮏ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﯾﮏ ﺍﺳﺘﻮﺩﯾﻮﯼ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ ﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺟﺪﯼ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۳۰۰ ﺁﻫﻨﮓ ، ﺑﺎﺑﮏ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﯾﮏ خواننده ی  ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﺁﺩﺍﻣﺰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﻫﻨﮓ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﭘﺨﺶ ﻧﺸﺪ، ﭼﻮﻥ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺁﻫﻨﮓ ﺭﺍ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ برﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﺑﮏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﭼﻮﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺁﻫﻨﮓ ۲ ﺳﺎﻝ ﺯﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ . ﻭﯼ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﺮﻧﺲ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﮔﻼﺩﯾﺎﺗﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺮﻧﺲ ﺩﺭﺑﯿﺎﻭﺭﺩ . ﺷﺮﮐﺖ بین المللی یونیورسال (Universal Records)  ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۴  ﺍﯾﻦ ﺁﻫﻨﮓ ﺭﺍ ﭘﺨﺶ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﺪ. ویدئوی ﺍﯾﻦ ﺁﻫﻨﮓ ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ ﯼ MTV ﻧﯿﺰ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﺁﻫﻨﮓ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﻭﺭﺯﺷﯽ انگلستان ، ﺑﻪ ﻧﺎﻡ Question of Sport ﻧﯿﺰ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ. ﺁﻫﻨﮓ ﮔﻼﺩﯾﺎﺗﻮﺭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﮏ میلیوﻥ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺍﺷﺖ. بعد  ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ، ﺍﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﺮﻧﺲ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﻧﺲ پرودوسرﻫﺎﯼ انگلستان ﺷﺪ. ﺩﺭﺁﻫﻨﮓ ﺑﻌﺪﯼ ﮐﻪ  نبرد (THE BATTLE)ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﻧﺲ دی جی ﻫﺎﯼ انگلیس ﺑﻪ ﻧﺎﻡ  دیو لمبرت (Dave Lambert) ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺩﺍﺷﺖ . ﭼﻮﻥ ﺑﺎﺑﮏ ﻋﻼﻗﻪ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﺮﻧﺲ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﯿﺮﺩ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﻧﯽ ﺭﻫﻨﻤﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﮏ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ و این به ﺩﻟﯿﻞ ﺗﻦ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺣﺲ ﻗﻮﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﻭ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺁﻟﺒﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻟﻨﺪﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﺪ. ﻫﺪﻑ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﻓﻘﻂ ﺟﻠﻮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻭ پروداکشن (Production) ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩ.

باشگاه هنرمندان ایران-خواننده جوان ایرانی-خوانندگان داخل ایران

 ﻭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﯾﻦ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺍﺯ شعرای پر استعداد ایران ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ .همچنین بابک ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯼ فیزیک ، ﺷﯿﻤﯽ ، ﻭﻛﻤﺒﺎﯾﻨﺪ (Combined) که ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻔﺖ ﻫﻨﺮ است تحصیلات خود را به پایان برد ، ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﭼﻮﻥ ﺑﺮﺍﯾﺎﻥ ﺁﺩﺍﻣﺰ ﻫﻤﻜﺎﺭﯼ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻭﺝ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯼ ﺍﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪگان و آهنگسازانی ﭼﻮﻥ ﺳﻮنیک ، ﺩارود (Darude) ﻭ ﮊﺍﮊ ﺟﻮﻟﺰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻭﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩ . ﺭﻫﻨﻤﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ بابک ﺭﺍﻣﺒﺮﺍﻧﺪ (Bobak Rembrant) اشاره به (ﻧﻘﺎﺵ ﺑﺰﺭﮒ ﻫﻠﻨﺪﯼ) ﺷﻬﺮﺕ ﺩﺍﺭﺩ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻲ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻱ ﺷﺒﻬﺎیی ﻛﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺗﻮ ﻓﻜﺮ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﻳﻚ ﺁﻫﻨﮓ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻴﻨﮓ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ی ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻴﺴﺖ ﻭ استینگ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎﺭی ﺯﺩﻥ ﮔﻴﺘﺎﺭ آکوستیک ﺍﻳﻦ قطعه ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ . ﺧﻮﻟﻴﻮ ﺍﻳﮕﻠﺴﻴﺎﺱ (پدر انریکو ایگلسیاس) ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻫﻨﮓ ﻫﻤﻜﺎﺭی ﺩﺍﺷﺖ، ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﺎﺑﮏ ،ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﺮﻧﺲ ﺟﻬﺎﻥ، ﻭ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﻧﺲ دی جی ﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺜﻞ تیستو پاول ون دایک و آرمین ون بیورن ﺍﺳﺖ . ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻭﯼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﯿﻦ دی جی ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ.

 


کارفرمایان گرامی از اینکه باشگاه مجریان را برای انتخاب اصولی هنرمند مورد علاقه اتان جهت دعوت در رویداد خود انتخاب نموده اید ، سپاسگزاریم و درخواست  می نماییم تا با رهنمود ها و نکته نظرات خود ما را در ارایه خدمات بهتر یاری نمایید. رویداد خوبی را برایتان آرزومندیم.

تلفن همراه مدیر برنامه باشگاه :09128239105   تلگرام هنرمندان ، خوانندگان و چهره های ورزشی : 09120809040   تلگرام مجریان : 09128239105 -  09203201327       تلفن ثابت: 02188679725

 

آخرین بار تغییر یافته یکشنبه, 15 بهمن 1396 12:16

برای ارسال نظر ثبت نام نمایید

مجموعه های بیشتر:

رسانه

بابک رهنما ایرانمجری09120588505
 
 

از طریق تلگرام به ما پیام بدهید.

تلگرام ایران مجری

با کلیک روی تصویر بالا شما به تلگرام مدیر باشگاه وصل می شوید و می توانید پیام های خود را ارسال کنید.

Go to top